1. ระบอบเผด็จการ คือปัญหาที่แท้จริง

  01:08:35

  from Democracy Revolution No.4 / Added

  2 Plays / / 0 Comments

  ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจว่า “วิชา” คือภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ภายในของสรรพสิ่ง ซึ่งมา จาก “หลักวิชา” ที่กำหนดขึ้นจาก “กฎของความจริงแท้” (Reality) ที่ดำรงอยู่จริง (Existence) ย่อมแน่ นอนและถูกต้องตลอดไป จึงเป็น “สัจธรรม” (Truth) ที่มีเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้น ถ้าเป็นนักวิชาการจริง ก็จะไม่มีคำพูดที่ว่า “นักวิชาการก็มีความคิดที่หลากหลาย มีจุดการมองที่แตกต่างกันได้” เพราะที่ว่านั้น คือ คุณสมบัติของนักทฤษฎี ไม่ใช่คุณสมบัติของนักวิชาการ โดยเฉพาะยังเป็นทฤษฎีที่ผิดอีกด้วย ซึ่ง เรียกทางภาษาบาลีว่า “มิจฉาทิฏฐิ” เพราะ ถ้าเป็นนักวิชาการจริงต้องเห็นตรงกันหมด เพราะวิชา หมายถึง ความจริงเพียงหนึ่งเดียว ด้วยเหตุนี้ หลักวิชาจึงเป็นเครื่องตัดสินความถูกผิดของทฤษฎีและนโยบาย ดังนั้นเมื่อทฤษฎี หรือ “ความเห็น” (Theory) หรือนโยบายขัดแย้งกับหลักวิชา จะต้องถือเอาหลักวิชาเป็นหลัก เพราะ ทฤษฎีและนโยบายนั้นกำหนดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ จึงเปลี่ยนแปลงได้และไม่แน่นอนว่า จะถูกต้องเสมอไป แต่หลักวิชากำหนดขึ้นจากกฎของความจริงแท้ จึงถูกต้องและแม่นยำเสมอไป และ สามารถนำเอาไปแก้ปัญหาใดๆ ก็ได้ เช่น นโยบาย 66/2523 เป็นต้น

  + More details
  • หลักวิชาการเมือง กับทางออกของประเทศ

   34:41

   from Democracy Revolution No.4 / Added

   3 Plays / / 0 Comments

   หลักวิชาการเมือง กับทางออกของประเทศ โดย อ.วันชัย พรหมภา การทำงานการเมืองไม่เหมือนการค้าขาย ซึ่งลงทุนผิดก็ล้มละลายแต่ตัวเองเท่านั้น แต่ทำการเมืองผิดหรือทำโดยปราศจากความรู้ท­างวิชาการนั้น ไม่เพียงแต่ตัวเองจะล่มจมคนเดียว ยังทำให้ประเทศชาติและประชาชนล่มจมตามไปอี­กด้วย เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องส่วนรวม หรือ เป็นเรื่องของคนทุกคน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ทุกคนจึงมีสิทธิตำหนิรัฐบาลได้ มีสิทธิตำหนิผู้ที่มาทำงานการเมืองได้ ผู้ทำงานการเมืองจึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องประ­ชาชนแต่ประการใด

   + More details
   • อ.วันชัย พรหมภา : ความจริงของสถานการณ์ 4

    01:05:42

    from Democracy Revolution No.2 / Added

    17 Plays / / 0 Comments

    เราต้องเข้าใจว่า ไม่ว่าในส่งหรือปรากฏการณ์ใดๆ “เนื้อหา” (Content) กับ “รูปแบบ” (Form) ย่อมเป็นเอกภาพกัน แยกออกจากกันมิได้ ถ้าเนื้อหากับรูปแบบ แยกออกจากกัน ก็จะไม่มี สิ่งนั้นปรากฏการณ์นั้นๆ เช่นเดียวกันถ้า หลักการปกครอง (Principle of Government) กับรูปการปกครอง (Forms of Government) แยกออกจากกัน ก็จะไม่มี การปกครองแบบประชาธิปไตย (Democratic Government) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าระบอบประชาธิปไตยกับระบบรัฐสภาแยกออกจากกัน หรือขาดข้างใดข้างหนึ่ง ก็จะไม่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย ภายใต้สภาวการณ์ อนาธิปไตย (Anarchism) ของประเทศไทย โดยมีรัฐบาลอภิสิทธิ์ หรือ รัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นผู้ ปกครองอยู่ในขณะนี้ นอกจาก หลักการปกครองไม่ใช่ระบอบ ประชาธิปไตย แล้วรูปการปกครอง ก็ยังไม่ใช่ระบบรัฐสภาอีกด้วย จึงส่งให้วิกฤติของชาติในครั้งนี้ มีความรุนแรง อย่างที่สุด และหาทางออกไม่ได้ ถ้าทุกพรรคการเมืองเห็นแก่ชาติบ้านเมืองตามที่พูดจริง จะต้องวางมือ ทางการเมืองชั่วคราว และเปิดทางให้รัฐบาลเฉพาะกาลเข้ามาแก้ปัญหาของชาติแทน ประเทศชาติ ก็จะมีทางออก

    + More details
    • อ.วันชัย พรหมภา : ระบอบอะไรอำนาจเป็นของใคร

     52:01

     from Democracy Revolution No.5 / Added

     10 Plays / / 0 Comments

     ระบอบเผด็จการ (Dictatorial Regime) เนื้อแท้ตัวจริงเป็นอย่างไร การปกครองแบบประชาธิปไตย (Democratic Government) ซึ่งจะเรียกว่าระบอบประชาธิปไตย(Democratic Regime) ประกอบไปด้วย การปกครองแบบประชาธิปไตย กับ ระบอบประชาธิปไตยนั้นแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ออก ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะ ระบอบ คือ มรรควิธีของการปกครอง กล่าวอย่างรูปธรรม หมายถึง อำนาจอธิปไตยเป็นของใครซึ่งมีเพียง 2 อย่าง คือ “ปวงชน” และ “ชนส่วนน้อย” ถ้าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนก็เป็น “ระบอบประชาธิปไตย” ถ้าอำนาจอธิปไตยเป็นของชนส่วนน้อยก็เป็น “ระบอบเผด็จการ” ฉะนั้น ระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการปกครองที่สำคัญที่สุดของ การปกครองแบบประชาธิปไตย ถ้าปราศจากระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าจะมีหลักการอื่นหรือเงื่อนไขอื่น เช่น มีเสรีภาพ มีระบบ รัฐสภามีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้งเป็นต้น ก็ไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตยครับ

     + More details
     • อ.วันชัย พรหมภา : สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2

      40:52

      from DEMOCRATIC REVOLUTION No.1 / Added

      9 Plays / / 0 Comments

      พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512

      + More details
      • جلسه اول: جامعه مدنی و نظریه سیاسی تغییر دموکراتیک- بهار ۱۳۹۳

       50:04

       from Tavaana / Added

       2 Plays / / 0 Comments

       در این جلسه تحلیلی گسترده از جامعه مدنی به عنوان مفهومی کلیدی در جنبش‌های دموکراتیک علیه حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه ارائه می­شود. جامعه مدنی به عنوان شبکه‌ای از همکاری‌های داوطلبانه‌ شهری نقشی محوری در راه‌اندازی جنبش‌های تغییر دموکراتیک دارد و به آن­ها قدرت پیشرفت می‌دهد. ایده جامعه مدنی در بیش­تر تفکرات سیاسی غرب جریان دارد. این در حالی است که متون کلاسیک اندیشه سیاسی غرب همه یک ذهنیت را درباره ایده‌ جامعه مدنی و رابطه آن با حکومت ندارند. http://bit.ly/1qOrV1N

       + More details
       • บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: 19กันยา กับ รศ.ดร.สุรชาติ

        45:32

        from prachatai / Added

        275 Plays / / 0 Comments

        บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ChuPitchTV #62 : 19 กันยาฯ กับ รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข www.prachatai.com/tv , www.chupitchtv.com

        + More details
        • คนดีมีค่า

         04:40

         from thailandfreedom4u / Added

         228 Plays / / 0 Comments

         เพลง ใครคือคนดีมีค่า ใคร คือ คนดีมีค่า อาจแค่ คนธรรมดา ฟ้าส่ง เมื่อเกิดบรรเจิดบรรจง ยืนยง เพราะ คุณความดี ใคร คือ คนดีคนนั้น สร้างสรรค์พิทักษ์ศักดิ์ศรี เพื่อ ประชา ชีพพร้อมยอมพลี รักเสรีพร้อมสู้กู้ไทย ใจไม่เคยจะหวั่นไหวคลอน มือไม่เคยจะอ่อนล้าลง ตามองไป สู่ จุดหมายตรง มุ่งดำรง สู่ ประชาธิปไตย เทิดไทยนี้ ( เทิดไทยนี้ ) ในดวงใจ ( สุดหัวใจไทย ) ปรารถนานำไทยให้ รักสามัคคี ด้วยสมองสองแขนนำความดี เพื่อแผ่นดินถิ่นนี้ ธำรง สมนามไทย รู้ทุกข์รู้ธรรมรักถิ่นเสียสละ เพื่อแผ่นดินไว้ชื่อลือไทย กล้าหาญแม้ทางมีอุปสรรคเพียงไหน ไม่เคยท้อใจ ไม่เคยท้อเลย ยังมั่นคงดั่งฟ้า เฉิดฉาย ดวงตะวัน ใจไม่เคย จะหวั่นไหวคลอน มือไม่เคย จะอ่อนล้าลง ตามองไป สู่ จุดหมายตรง มุ่งดำรง สู่ ประชาธิปไตย เทิดไทยนี้ (เทิดไทยนี้) ในดวงใจ (สุดหัวใจไทย) ปรารถนานำไทยให้รักสามัคคี ด้วยสมองสองแขนนำความดี เพื่อแผ่นดิน ถิ่นนี้ ธำรง สมนาม ไทย * นี่ คือ คนดีมีค่า ปรารถนานำไทยรุ่งเรือง สมดังจินต์ สุขสมจินต์ ด้วยสมองสองแขน เพื่อแผ่นดิน ฝากความดีพร้อมพลีชีวิน เพื่อเมืองไทย *(ร้องซ้ำ) จากบทเพลง ชื่อ คนดีมีค่า ที่ทำให้คนไทยต้องมีจิดสำนึก ถึง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ , รัฐบุรุษอาวุโส , นายกรัฐมนตรี...คนดีคนนั้น ประชาชนชาวไทยขอรำลึกถึง ท่านผู้หญิงพูนศุข - ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ตลอดไป

         + More details
         • อ.วันชัย พรหมภา : สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 1

          01:08:31

          from DEMOCRATIC REVOLUTION No.1 / Added

          3 Plays / / 0 Comments

          การ“โอนอำนาจให้ประชาชน” เป็นคำของข้าพเจ้าซึ่งเสนอต่อพี่น้องร่วมชาติชาวไทย เพื่อร่วมกันพิจารณาสืบทอดพระราชกรณียกิจ แห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระบรมราโชบายสถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง อันนี้ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการปกครองพื้นฐาน ตามพระราชปณิธานว่า “ข้าพเจ้าสมัครใจจะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิม ให้แก่ราษฎรทั่วไป” ที่ทรงปฏิบัติค้างไว้เมื่อก่อนหน้าเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 นั้นให้เสร็จสิ้นไป วิธีการโอนอำนาจให้ประชาชนของสมเด็จพระปกเกล้านั้นคือ ทรงตั้งรัฐสภาชั่วคราวขึ้น เรียกว่าสภากรรมการองคมนตรี ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลในสาขาอาชีพและวงการต่างๆ รวมกันแล้วเป็นสภาที่มีลักษณะผู้แทนอย่างกว้างขวาง แล้วจึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการโอนอำนาจจากพระองค์ท่านไปสู่สภากรรมการองคมนตรี จากนั้นจึงดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปตามหลักนิยมของการปกครองแบบประชาธิปไตย และเมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นแล้ว ก็ยุบสภากรรมการองคมนตรีซึ่งเป็นรัฐสภาชั่วคราว และสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งทำหน้าที่รัฐสภาถาวรต่อไป

          + More details
          • بحران در ایران و ضرورت ایجاد گفتگوی ملی و دستیابی به خرد جمعی - ۳۶

           52:34

           from Agora / Added

           176 Plays / / 0 Comments

           جلسۀ سی و ششم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع دموکراسی دانشگاه تورنتو - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ همراه با رامین جهانبگلو

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."