1. Barbara Kapelj Osredkar - Draga Duša / Dear Duša

  06:07

  from Cityofwomen / Added

  5,342 Plays / / 0 Comments

  Dokumentarna predstava 2012 / 60’ Dve izjemni slovenski dramski in filmski igralki Štefka Drolc in Iva Zupančič se srečata v gozdu spomina, kjer spregovorita o svojih življenjih. Povrneta se v otroštvo, v svojo mladost, v izvor svojega ustvarjanja. Povrneta se v razmišljanje o smislu igralskega poklica, v predolge noči, ki sta jih preživeli na odru, pod reflektorji. Podoživljata svoja bivanja v vseh obsegih Platonove razlage duše, ki jo prepletajo logos kot misel, mišljenje, vedenje, thymos kot emocija in eros kot želja. Vse to, kar obsega, obseda umetnico, igralko, mamo, ženo, ljubico, staro mamo in hčerko na dolgi ustvarjalni poti, pomešani z uspehi, nenavadnimi doživetji, doživljanji izjemnih čustev, padci, solzami, temo, svetlobo, hrepenenji, nasmehi, odrsko šminko, rožami in publiko. Draga Duša je hkrati medgeneracijski spopad, premlevanje o večnosti in o minevanju, o staranju, starosti in spominjanju, ki se sproži v gledališču kot v celici spomina. Predstava je kolaž prizorov različnih dram, šansonov, konfliktov, želja, strasti in minevanja, izginevanja. Je neskončni gozd spominov in spominjanja gledaliških duš, ki so bivale in sodelovale z Dušo Počkaj, ki ji je predstava posvečena ob tridesetletnici smrti. (Barbara Kapelj Osredkar) Režija, zamisel: Barbara Kapelj Osredkar; Soavtorici: Štefka Drolc, Iva Zupančič; Svetovanje pri dramaturgiji: Ivanka Mežan, Blaž Lukan, Nataša Berce; Avtor glasbe: Eduardo Raon; Avtor videa: Luka Umek Koprodukcija: Mesto žensk, Cankarjev dom, Zavod Generator. S podporo: A Space for Live Art. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Documentary performance 2012 / 90’ Štefka Drolc and Iva Zupančič; two brilliant Slovene theatre and film actresses, meet in a forest of memories where they talk about their lives. They go back to their childhood, their youth, to the source of their creative efforts. They go back to ponder on the sense of the acting profession, to nights where they spent too long on stage under the floodlights. They revive their existences in all the dimensions of Plato's definition of a soul intertwined by logos as a thought, thinking, knowing, thymos as emotion and eros as desire. All of that what constitutes and obsesses an artist, actress, mother, wife, lover, grandmother and daughter on a long creative journey mixed with successes, unusual adventures, a rollercoaster of emotions, falls, tears, darkness, light, yearnings, smiles, stage makeup, flowers and audience. Dear Duša is at the same time an intergenerational conflict, ruminating on eternity and transitoriness, on aging, age and remembering which triggers in a theatre like in a cell of memory. The performance is a collage of scenes from various dramas, chansons, conflicts, wishes, passions and transitoriness, disappearing. It is an infinite forest of memories and a remembering of theatrical souls that lived and worked with Duša Počkaj to whom the performance is dedicated on the 30th anniversary of her death. (Barbara Kapelj Osredkar) Direction, concept: Barbara Kapelj Osredkar; Co-authors: Štefka Drolc, Iva Zupančič; Dramaturgy consultant: Ivanka Mežan, Blaž Lukan, Nataša Berce; Music by: Eduardo Raon; Video by: Luka Umek Co-production: City of Women, Cankarjev dom, Generator Institute. Supported by: A Space for Live Art.

  + More details

  What are Tags?

  Tags

  Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."

  The more you know…

  Vimeo Video School

  Check out these lessons to learn how to make videos about dragaduša:

  Vimeo Video School has awesome lessons and video tutorials to help you get started making better videos.