1. និយាយថាទេ! យើងមិនត្រូវការច្បាប់នេះទេ

  03:12

  from LICADHO Canada Added

  គណបក្សកាន់អំណាច បានប្រកាសពីគោលបំណងរបស់ខ្លួន ដើម្បីបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនៃនីតិកាលរដ្ឋសភា ដែលជាពេលវេលាសម្រាប់សមាជិកសភាទាំងអស់ នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។…

  + More details
  • حکومت قانون و حقوق بشر (سخنرانی) - اخلاق ۲۳

   32:47

   from Agora Added 227 0 0

   جلسه بیست و سوم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش اول: سخنرانی دانشگاه تورنتو - ۷ ژوئیه ۲۰۱۲ همراه با حسین رئیسی

   + More details
   • حکومت قانون و حقوق بشر (پرسش و پاسخ) - اخلاق ۲۳

    49:43

    from Agora Added 71 0 0

    جلسه بیست و سوم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش دوم: پرسش و پاسخ دانشگاه تورنتو - ۷ ژوئیه ۲۰۱۲ همراه با حسین رئیسی

    + More details
    • Уловки уголовки — Зарина Шарафутдинова

     08:38

     from Science Slam Samara Added 218 0 0

     В обычной жизни мы редко сталкиваемся с судебной системой. Но что делать, если все-таки пришлось оказаться в суде? Какие доказательства будут наиболее весомыми? Как судья принимает решение? Ответы…

     + More details
     • 多元成家法案暨現行身分法心得法表討論會 (一)

      54:42

      from kong0107 Added 207 0 0

      三分整處左上角字幕有誤。 若A與B為血親,且B與C為血親, 則A與C未必為血親,例如: 堂哥的表弟即非血親; 同母異父之姊妹中,妹妹與姊姊的父親亦非血親。 字幕純文字版:https://gist.github.com/kong0107/8508976 FB活動:https://www.facebook.com/events/363415473795441/

      + More details
      • Медиация: история про апельсин

       02:00

       from SP&P Added 190 0 0

       Продюсер, автор проекта, медиатор: Ольга Обсекова Рисунок, озвучивание: Анна Ковшар Монтаж, звук: Дмитрий Войтенко www.spplaw.by

       + More details
       • 多元成家法案暨現行身分法心得法表討論會 (二)

        57:28

        from kong0107 Added 468 1 0

        Texts: https://gist.github.com/kong0107/8703632 https://www.facebook.com/events/363415473795441/

        + More details
        • Ксения Олейник — частный юрист

         01:33

         from Ksenia Oleynik Added 144 0 0

         Ксения Олейник — частный юрист advct.me

         + More details
         • A.A.A. Kids Behind Bars

          03:47

          from Advocates forabandoned Adolescen Added 126 1 0

          Children do not belong in prison. They do not belong behind bars. Children should go to school. They should be playing with their friends. They should be together with their families. This is reflected…

          + More details
          • AAA Natal 2012

           01:37

           from Magnésio Added 1,068 1 0

           AAA Advogados [www.aaa.pt] - Christmas 2012 digital card for the Law Firm AAA The idea for the video was developed from the firm's slogan – ad astra per aspera ("through difficulties,…

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."