tuwamediamarketing Plus

Joined
Deutschland

User Stats

Profile Images

User Bio

Avrupa’nın yıldızları arasına siz de katılın!
Tuwa Media Marketing, yazılı ve görsel basın ürünlerinin reklam satış ve pazarlamasını yapan vizyoner bir kuruluştur. Giderek büyüyen reklam sektöründe değişen kitle algısı ve pazarlama stratejilerini yakından takip eden, bu konuda TV, yazılı basın gibi klasik güncel medyanın yanında günümüz reklamcılık alanının kullandığı tüm pazarlama mecralarında uzmanlaşmış bir yapıya sahiptir.
Kitlelere Bizimle Ulaşın...
2006 yılında World Media Group AG tarafından kurulan Tuwa Media Marketing, Avrupa’da satış ve pazarlamasını yapmış olduğu ürünleri yükselen değerler haline getirmiş ve bu sektördeki başarı çıtasını yukarı çekmiştir. Portföyümüzdeki onlarca marka ve ürün Avrupa ve Türkiye’nin en önemli TV kanallarıyla sadece Avrupa’da sayıları 5 milyonu aşan insana değil, dijital yayın sayesinde Türkiye’de de istenilen kitleye bizimle ulaşmaktadır. Avrupa reklam sektöründe önemli bir pazar payına sahip olan Tuwa Media Marketing’in bu başarısı, pazarlama dünyası içinde hızlı refleksler gösteren yenilikçi yapısından ve müşteri memnuniyeti ilkesine olan inancından kaynaklanmaktadır.
Bilinen Değil, Tercih Edilen...
Tuwa Media Marketing, marka oluşturmak isteyen firmalara, tanıtım faaliyetlerinde bulunan ve pazar payını arttırmak için reklam verenlere deneyimli ve stratejik dokunuşlarla vizyon kazandırmakta, geliştirdiği etkili yöntemler ve farklı reklam taşıyıcılarla hizmet vermektedir. Sıradan reklam ve pazarlama anlayışının sınırlarını aşan, hedef kitlenin zihninde yalnızca beğenilen değil, aranılan marka ve ürün izlenimini oluşturmaya çalışan Tuwa Media Marketing, portföyündeki kurumlardan aldığı geri dönüşleri ve bu sayede artan pazar paylarını görmenin verdiği onurla müşterilerine her geçen gün daha yeni ve daha etkili olanı sunmaya çalışmaktadır.

Etkili ve Doğru Adımlarla Daha İleri...
Hızla gelişen teknoloji karşısında artan üretime talep oluşturmak, mevcut talebin devamlılığını sağlamak ancak doğru zamanda, doğru şekilde planlanıp doğru kitleye ulaştırılan reklamlarla sağlanabilir.
Tuwa Media Marketing, medya sektörünün yazılı basın ve görsel basın şirketleri ile tam bir koordinasyon halinde olup, pazarlama sektöründeki yenilikçi trendleri yakından izleyerek markanızı ve ürünlerinizi kusursuz bir şekilde hedef kitlenize ulaştırıp sizleri Avrupa’nın bir yıldızı haline getirmeyi hedeflemektedir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Take your place among European’s stars!

Tuwa Media Marketing is a visionary enterprise engaged with the advertisement and marketing of written and visual press products. The company possesses a structure, specialized in all marketing channels used by our today’s advertisement area besides classical current media i.e. TV, written media and following closely the mass perception and marketing strategies varying in the continuously enlarging advertisement sector.

Reach The Masses With Us…

Tuwa Media Marketing, being established by the World Media Group AG in 2006 as a Limited Company, made the products, being sold and marketed in Europe, to increasing values and pulled the success bar in the sector higher. So many brands and products included in our portfolio are not reaching only persons exceeding 5 million in Europe through the most important TV channels of Europe and Turkey, they also reach with us the desired mass in Turkey through digital publications. Said success of Tuwa Media Marketing, possessing a significant market share in European’s advertisement sector, results from its innovative structure showing rapid reaction in the marketing world, and its faith in the principle of customer satisfaction.

Demanded Brands are the Reminded Ones.

Tuwa Media Marketing ensures by experienced and strategic touches, vision to companies desiring to create a brand and to ones engaged with promotion activities and giving advertisement in order to increase the market share; and provides services to various advertisement carriers with efficient methods it has developed. Tuwa Media, endeavored to create a demanded brand and product impression not only admired in the mind of the target mass, but exceeding the limits of ordinary advertisement and marketing understanding, tries to provide every passing day the more innovative and more efficient one to its customers with the honor of the responses received from the institutions within its portfolio and seeing the increasing market shares thanks hereto.

Right Steps in order to be Impressive…

Creating a demand for the increasing production against the rapid developing technology, ensuring the continuity of the existing demand is only possible with advertisements planned at the right time and in the right manner and presented to the right mass.
Tuwa Media Marketing is in a full coordination with the written press and visual press companies of the media sector, and following closely the innovational trends in the marketing sector the company targets to ensure that your brand and products reach the target mass in a perfect manner and to make you an European star.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nehmen Sie Ihren Platz unter den Sternen Europas ein!

Tuwa Media Marketing ist eine visonaere Einrichtung, die sich mit der Werbung und Vermarktung von schriftlichen und visuellen Presseprodukten befasst. Die Firma hat eine Struktur, die sich neben klassischen Medien, wie TV, Schreibmedia, in allen heute zu Tage von uns benutzten Werbebereichen spezialisiert ist, und die die Massenvorstellung und Vermarktungsstrategien, die sich in dem sich staendig erweiternden Werbesektor verändern, von nahmen verfolgt.

Erreichen Sie die Massen mit Uns…

Tuwa Media Marketing, die im Jahr 2006 von der World Media Group AG al seine GmbH gegründet wurde, machte die in Europa verkauften und vermarkteten Produkte zu sich erhöhenden Werte und hob den Erfolgsstab im Sektor höher. Viele der in unserem Portfolio befindlichen Marken und Produkte erreichen durch die wichtigsten TV-Kanale Europas und der Türkei nicht zur Menschen in Europa, deren Zahl 5 Millionen überschreitet, sondern mit uns durch digitale Veröffentlichungen auch die erwünschte Masse in der Türkei. Diesen Erfolg der Tuwa Media Marketing, die einen wichtigen Marktanteil in dem Werbesektor von Europa besitzt, der innovativen Struktur zu verdanken, die in der Vermarktungswelt schnell reagiert, und dem Glauben den sie in den Prinzip der Kundenzufriedenheit hat.

Verlangte Marken sind Diejenigen, die in Erinnerung Bleiben.

Tuwa Media Marketing gewaehrt mit erfahrenen und strategischen Eingriffen Firmen, die es erwünschen eine Marke zu entwickeln und denjenigen, die sich mit Werbungstaetigkeiten beschaeftigen und Reklame geben, um ihren Marktanteil zu erhöhen, eine Vision; leistet mit den von ihr entwickelten wirksamen Methoden Dienste an verschiedene Reklametraeger. Tuwa Media ist darum bemüht eine verlangten Marken- und Produkteeindruck zu entwickeln, der nicht nur im Gedanken der Zielmasse bewundert wird, sondern auch über die Grenzen der gewöhnlichen Werbungs- und Vermarktungsauffassung ragt; versucht mit den Ehre der Rückmeldungen, die sie von den Einrichtungen ihres Portfolios erhaelt, und ihrer Anteile, deren Anstieg sie darauf beruhend sieht, ihren Kunden jeden Tag etwas zu bieten, dass neuer und wirksamer ist

Der Richtige Schritt um Eindrucksvoll zu sein…

Gegen die sich schnell entwickelnde Technologie für die sich erhöhende Produktion eine Nachfrage zu erstellen und die Fortsetzung der vorhandenen Nachfrage zu gewaehrleisten ist nur mit Werbungen möglich, die zur richtigen Zeit und in der richten Art und Weise geplant und der richtigen Masse vorgelegt werden.
Tuwa Media Marketing befindet sich in voller Koordination mit den Firmen der schriftlichen und visuellen Presse, und die innovativen Trends im Vermarktungssektor von Nahem verfolgend erzielt die Firma zu gewaehrleisten, dass Ihre Marke und Produkte die Zielmasse in perfekter Weise erreicht und Sie zu einem Star Europas zu machen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

External Links

Following

 1. Hacıyatmaz Film
 2. Ogilvy Istanbul
 3. MUKO TIRMIK
 4. Kendi Ajansı
 5. dreambox
 6. OPIUM effect
 7. I Mean It Creative
 8. foodfilm
 9. Deniz Eyuboglu
 10. ColorUp Digital Film Lab
 11. Örgüt Çaylı
 12. MullenLowe IST
 13. Bogac Erguvenc
 14. SPARK FILM COLLECTIVE
 15. Koray Birand
 16. Rafineri Reklam Ajansı
 17. ilker canikligil
 18. Lighthouse Visual Effects

+ See all 208