Democracy Revolution No.2

Joined
Bangkok, Thailand

User Stats

Profile Images

User Bio

ความขัดแย้งทางทฤษฎีและนโยบายทั้งปวง จะแก้ได้ด้วย “หลักวิชา” หลักวิชาเป็นเครื่องตัดสิน ความถูกผิดของทฤษฎีและนโยบาย เมื่อทฤษฎีและนโยบายขัดแย้งกับหลักวิชาจะต้องถือเอา หลักวิชา เป็นหลัก
ทฤษฎีและนโยบาย กำหนดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ จึงเปลี่ยนแปลงได้ และไม่แน่นอน ว่าจะถูกต้องเสมอไป
แต่ “หลักวิชา” กำหนดขึ้นจาก ภววิสัย (Objective) ไม่ใช่อัตวิสัย (Subjective) กำหนดขึ้นจาก “กฎของความจริงแท้” (The Laws of Reality) ที่ดำรงอยู่จริงจึงเป็น “สัจธรรม” (Truth) ที่แน่นอน และถูกต้องตลอดไป
“วิชา” คือ ภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ภายในของสรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งมาจาก “หลักวิชา” ที่กำหนดขึ้นจากกฎของความจริงแท้ที่ ดำรงอยู่ (Existence) จึงย่อมถูกต้องแม่นยำตลอดไป และเป็น “ของกลาง” ไม่ว่าทฤษฎีใด นโยบายใด ย่อมนำเอา “วิชา” และ “หลักวิชา” ไปใช้ได้ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามหลักวิชาได้ที่
paiboondmd@gmail.com

vimeo.com/user18089856

External Links