1. موضوع: روزهای سخت در انتظار اقتصاد بیمار ایران

  # vimeo.com/427456663 Uploaded 16 Views 0 Comments
 2. موضوع: کرونا پرده آخر بی اعتمادی مردم به حکومت

  # vimeo.com/427156734 Uploaded 2 Views 0 Comments
 3. موضوع: ارگانهای تبلیغتی ولایت فقیه در برون مرز

  # vimeo.com/427149427 Uploaded 6 Views 0 Comments
 4. کابوس ۹۹: چشم انداز سیاست، اقتصاد و بحرانهای اجتماعی در سال ۱۳۹۹

  # vimeo.com/428251472 Uploaded 10 Views 0 Comments
 5. موضوع: داستان تلخ سوء مدیریت، سیاست زدگی و خرافه در ایران - کرونا یک ویروس چینی برای مرگ ایرانی

  # vimeo.com/417700272 Uploaded 47 Views 0 Comments

Citizen Watch

ATV Live PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.