1. آیا مسیحیت صرفاً یک طریقت روحانی است، یا همچنین یک نگرش جامع به همۀ عرصه های زندگی؟ آیا مسیحیان میتوانند با تمامی دل و جان در عرصه هایی همچون فرهنگ، هنز، تجارت، سیاست، و امثال اینها شرکت فعالانه داشته و اثرگذار باشند؟ آیا گسترش پادشاهی خدا تنها از طریق بشارت و خدمت کلیسایی امکانپذیر است یا اینکه مسیحی میتواند از طریق هنر، تجارت و تحقیق و دیگر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود پادشاهی خدا را بگسترد؟

    # vimeo.com/37587459 Uploaded 395 Views 0 Comments

Kanoon Lectures

Kanoon Plus

Iranian Centre for Christian Cultural and Thought
کانون فرهنگ و اندیشه مسیحی به منظور تجهیز مسیحیان برای حضوری فکورانه در تعامل با فرهنگ ایرانی شکل یافته است. ما باور داریم که مسیحیان خوانده شده‌اند تا در مسائل تاثیرگذار در حیات فرهنگی اجتماع خود حضوری…


+ More

Iranian Centre for Christian Cultural and Thought
کانون فرهنگ و اندیشه مسیحی به منظور تجهیز مسیحیان برای حضوری فکورانه در تعامل با فرهنگ ایرانی شکل یافته است. ما باور داریم که مسیحیان خوانده شده‌اند تا در مسائل تاثیرگذار در حیات فرهنگی اجتماع خود حضوری فعال و موثر داشته باشند. بنابراین دید کانون بسط یک نوع جهان‌بینی جامع مسیحی می‌باشد که تاثیری قابل تمییز بر فرهنگ ایرانی بگذارد.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.